Green Flyway eies av Östersund kommune og Rørosregionen Næringshage og er en del av et Interreg-prosjekt. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Prosjektets hovedmål

Prosjektets hovedmål er å etablere en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy. Green Flyway samarbeider tett med kunnskapsrike forskningsmiljøer i Midt-Norge og Sverige. Målet er å skape standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftromskontroll og annen felles teknologi knyttet til elektrifiseringen av luftfarten.

Prosjektet startet som et forprosjekt i 2019, og som et grenseoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Her tas det svenske og norske kortbanenettet i bruk og dette skal være med på å videreutvikle området innen reiseliv, reindriftsnæring, kollektivtransport i distriktet og samarbeid over landegrensen når det gjelder helsetjenester og beredskap i områder med spredt befolkning.