Dette er den fjerde rapporten fra norsk luftfartsbransje om luftfartens samfunnsnytte og klima- og miljøpåvirkning. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor, og gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian, Widerøe, LO og NHO Luftfart.

I skrivende stund er verdenssamfunnet og luftfarten sterkt preget av koronapandemien. Konsekvensene for luftfarten er dramatiske, men pandemien har ikke endret norsk luftfarts ambisjon om å redusere klimagassutslippene fra flytrafikken og
luftfartens infrastruktur.

Utover å presentere fakta om luftfartens samfunnsnytte og miljøpåvirkning, prognoser og utslippsreduserende tiltak slik også de foregående rapportene har gjort, har norsk luftfart i denne rapporten for første gang samlet seg bak et veikart mot 2050 der målsettingen er fossilfri luftfart. Det innebærer at det på flygninger i og fra Norge fra 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.

Avinor: Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart
Avinor: Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 4. Oktober 2020. Foto: Avinor

Luftfartens betydning

Norges geografi og bosettingsmønster gjør oss mer avhengig av flytransport enn mange andre land. Luftfarten er av kritisk betydning for eksportnæringer og reiseliv, og spiller en viktig rolle for næringslivet for øvrig. Luftfarten representerer også betydelig sysselsetting som bransje, både i form av direkte sysselsatte og indirekte sysselsetting (totalt om lag 60.000 personer i Norge). Videre er luftfarten viktig for folks velferd gjennom eksempelvis reiser for medisinsk behandling og for å holde kontakt med familie i inn- og utland.

Fly har en dominerende markedsandel for reiser mellom Østlandet og øvrige landsdeler. Selv på reiser internt i Sør-Norge er andelen som flyr høy. Langs kysten av Vestlandet og i Nord-Norge brukes fly på relativt korte avstander fordi fjorder og fjell gjør at det tar lang tid å reise på vei. For utenlandsreiser er flyet totalt dominerende, med unntak av korte ferieturer i Norden.

Luftfarten finansierer sin egen infrastruktur gjennom lufthavn- og flysikringsavgifter samt kommersielle inntekter på lufthavnene. Lufthavner med overskudd finansierer lufthavner med underskudd. Flyselskapene betalte i 2019 over 2,5 milliarder kroner i klimarelaterte avgifter til staten i tillegg til merverdiavgift på drivstoff og billetter innenriks. Blant flyselskapene er den internasjonale konkurransen hard og marginene lave; dette gjør det viktig med likeverdige rammebetingelser mellom land.

I 2019 ble det fra norske lufthavner foretatt drøyt 11 millioner tur-retur reiser av nordmenn og om lag 6 millioner tur-retur reiser av utlendinger. Nordmenns reiseaktivitet har ligget ganske stabilt på en flyreise tur-retur innenlands og en utenlands per år, mens omfanget av utlendingers reiser har økt kraftig de siste årene på grunn av vekst i innkommende turisme.